Consells per dur a terme una activitat d’EpD

Per a què serveixen aquests consells?

consells

Una de les claus per assolir els objectius d’una activitat és la bona planificació, decidir un full de ruta clar sobre les etapes que s’han de seguir per aconseguir un final, conjugant tres elements: els objectius, les accions que s’han de desenvolupar i els recursos que es necessiten. En planificar, es tenen en compte diversos aspectes a fi de reduir els riscos de la improvisació en l’avanç de l’activitat.

Sabem que les AMIPA organitzen nombroses activitats al llarg del curs escolar i mobilitzen molts recursos, especialment humans, per assolir els objectius fixats.

No obstant això, en ocasions, aquests objectius no s’aconsegueixen. Algunes APIMA no tenen gaire clar per què passa això, però senten el desgast que causa aquesta contínua mobilització de recursos entre els seus membres.

És per això que presentam aquí una metodologia per a l’organització d’activitats que us ajudarà a planificar les vostres accions i a qüestionar-vos alguns aspectes fonamentals per donar més repercussió a aquestes accions. Encara que pugui semblar una mica tècnica, us animam a fer-la servir, ja que amb el temps facilitarà la vostra tasca i aportarà elements d’acció i reflexió que donaran una visió més àmplia de la feina de les APIMA.


Com s’organitza una activitat d’EpD?

Les activitats es planifiquen i es duen a terme segons una seqüència ben establerta, que comença amb la identificació d’una idea precisa, que després es formula, s’executa i s’avalua per millorar intervencions futures.

Gráfico fases actividad EpD

 1. Identificació: en aquesta fase partireu d’una inquietud, que pot ser un problema, una necessitat, una potencialitat, per convertir-la en una idea concreta.
 2. Formulació: en aquesta fase donareu forma a la idea. Ho podeu fer basant-vos en preguntes senzilles.
  1. Què? Descriviu l’activitat que voleu dur a terme.
  2. Per a què? Determinau l’objectiu de l’activitat, a què aspirau amb aquesta activitat.
  3. Per què? Justificau la necessitat de dur a terme l’activitat.
  4. Per a qui? Definiu els destinataris de l’activitat, el perfil de les persones que desitjau que hi participin.
  5. Entre qui? Enumerau les persones amb qui organitzareu l’activitat i assignau-los una responsabilitat.
  6. Com? Detallau la forma en què fareu feina, els passos que fareu per preparar, dur a terme i avaluar l’activitat.
  7. Quan? Enumerau els passos i establiu una temporalitat (cronograma). Així mateix definiu el dia, l’hora i la durada aproximada que tindrà l’activitat.
  8. On? Triau el lloc en el qual es durà a terme l’activitat.
  9. Amb què? Calculau els recursos que es necessiten per a l’execució de l’activitat i organitzau-los en un pressupost. Aquests recursos poden ser materials o humans.
 1. Execució: En aquesta fase dureu a terme les tasques planificades, d’acord amb el que s’ha establert en la fase de formulació.

Durant aquesta etapa és important tenir una “sistematització” o un diari senzill de la posada en marxa de l’activitat, a fi de registrar encerts, inconvenients i solucions, compliment de terminis, de responsabilitats…

 1. Avaluació: Aquesta fase us servirà per valorar l’experiència, treure’n conclusions i recomanacions i corregir possibles errors, de cara a la realització de futures activitats.

Hi han de participar tant els organitzadors com els participants. Es pot basar en la informació recollida al llarg de l’organització de l’activitat i en les opinions expressades en un qüestionari fet servir en acabar l’activitat, ja sigui de forma oral mitjançant un senzill diàleg o amb ajuda d’una enquesta escrita.

Aquí trobareu una plantilla en català i castellà que pot orientar-vos durant l’organització d’una activitat d’ EpD.

 

Exemple d’activitat

Amb el fi de presentar aquestes fases d’una forma més practica, us donem un exemple d’activitat d’EpD que podria estar organitzada per mares i pares d’alumnes com vosaltres.

 1. Identificació: Els pares i mares han de disposar contínuament d’una infinitat de productes per satisfer les necessitats de roba, joguines, llibres i mobles dels seus fills i filles. Aconseguir aquests productes pot representar una despesa enorme en els pressuposts familiars si els articles es compren nous, a més del cost mediambiental i sobre la nostra salut que ocasiona aquest estil de consum i malbaratament. Afortunadament existeixen altres possibilitats d’adquirir-los, com els mercats o les botigues de segona mà o, fins i tot, l’intercanvi entre amics o familiars.

D’altra banda, algunes famílies acumulen molts d’objectes que ja no utilitzen perquè els fills han crescut i, amb el temps, aquests productes acaben deteriorant-se. Participar en un mercat de segona mà, muntant una parada, és una bona raó per fer neteja a casa de tots aquests objectes que podrien continuar la seva vida útil en altres llars.

 1. Formulació:
 • Què? Activitat:

Mercat infantil de segona mà

L’activitat consisteix en un mercat de segona mà en el qual hi haurà compra i venda de roba, joguines, llibres i mobles per a infants de 0 a 12 anys. Es disposarà de 30 parades a un cost de 2€ per parada. També es projectarà el vídeo La historia de las cosas i es farà un fòrum després de la projecció. Així mateix, es comptarà amb la presència d’entitats que promouen el consum responsable, com Deixalles, Càritas o S’Altra Senalla, que tendran parades informatives sobre la seva feina i de venda de productes alimentaris de comerç just.

 • Per a què? Objectiu:

Oferir a les famílies un espai per practicar el consum responsable i l’economia solidària, gràcies a la compra i venda de roba, joguines, llibres i mobles de segona mà, a preus mòdics; i acostar la informació sobre el cicle de vida d’un producte des que el fabriquen fins que el tiram.

 • Per què? Justificació:

Una bona part de la societat manté un ritme de consum de béns desmesurat que el planeta no pot absorbir, al mateix temps que rebutja productes en bon estat que podrien haver continuat la seva vida útil.

Poques vegades ens demanam d’on vénen els productes que consumim, en quines condicions són elaborats, quins efectes té elegir-ne un o un altre i, encara menys, on van a parar quan els tiram.

Amb aquest mercat infantil de segona mà pretenem generar reflexió i promoure un estil de vida més auster i responsable en les famílies.

 • Per a qui? Destinataris:

Per a l’assignació de les parades es donarà prioritat a les famílies amb fills menors de 12 anys que estudiïn en el centre educatiu, però també se’n podran destinar a famílies d’altres centres educatius. Les parades s’assignaran atenent l’ordre d’arribada de la sol·licitud.

Quant als compradors, estarà obert a qualsevol persona interessada.

També es convidaran entitats que promouen el consum responsable, com Deixalles, Càritas o S’Altra Senalla, perquè muntin parades informatives i de venda de productes alimentaris de comerç just.

 • Entre qui?

Equip organitzador

Qui? Què fa?
Mamadou Sol·licita la reserva del pati, el mobiliari per al mercat, l’ordinador i el projector per a la projecció del vídeo al centre educatiu.

Prepara la sala i els equips per a la projecció del vídeo i s’encarrega de deixar-los al seu lloc en acabar el fòrum.

Mayte Dissenya el cartell de difusió.

Prepara el qüestionari d’avaluació.

Condueix el fòrum posterior a la projecció del vídeo.

Jorge Envia el cartell per correu electrònic a la llista de contactes de l’APIMA, el publica en el Facebook i en el grup de whatsapp de l’APIMA.

Descarrega el vídeo La historia de las cosas d’Internet i el guarda en un mitjà portàtil (USB o disc dur extern)

Pep Imprimeix i distribueix cartells en el centre educatiu, a llocs de gran afluència del barri i en alguns centres educatius propers.

Imprimeix qüestionaris d’avaluació.

Fátima Rep les reserves de les parades per telèfon i correu electrònic, i ofereix informació sobre les condicions de participació.

Rep i ubica els venedors el dia de l’esdeveniment.

Cobra les parades.

Distribueix qüestionaris d’avaluació entre els venedors.

Lea Fa la senyalització per a l’entrada, la sortida, el bany i la sala de projeccions.

Dóna les indicacions necessàries a la persona encarregada de la neteja perquè les instal·lacions que es fan servir quedin en bones condicions en acabar l’esdeveniment.

Oliver Fa el muntatge i desmuntatge del mobiliari per a les parades, verifica que hi hagi contenidors d’escombraries al pati i penja la senyalització per a l’entrada, la sortida, el bany i la sala de projeccions el dia de l’esdeveniment.
Joan Convida les entitats de consum responsable i les acull el dia de l’esdeveniment.

Distribueix qüestionaris d’avaluació entre les entitats assistents.

Desmunta el mobiliari i la senyalització juntament amb Oliver.

Beatriz Coordina l’organització general.

Convoca les reunions necessàries.

Tots Comparteixen a les seves xarxes socials (Facebook, WhatsApp) el cartell de l’esdeveniment.
Persona de neteja Neteja les instal·lacions del centre educatiu que s’han fet servir durant l’esdeveniment (pati, banys, sala de projeccions)

 

 

 • Com? Metodologia de treball:

La coordinadora mantindrà una comunicació contínua amb tots els membres de l’equip organitzador per conèixer l’estat de les seves accions i proposar canvis, en cas que sigui necessari.

Les tasques que s’han de desenvolupar són:

 1. Reunió inicial de planificació
 2. Reserva del pati, mobiliari i equips
 3. Invitació d’entitats de consum responsable
 4. Disseny del cartell
 5. Impressió del cartell
 6. Distribució del cartell imprès
 7. Difusió del cartell electrònic
 8. Reserves de parades de venda
 9. Preparació del qüestionari d’avaluació.
 10. Impressió del qüestionari d’avaluació
 11. Preparació de la senyalització
 12. Reunió intermèdia de monitoratge
 13. Muntatge del mercat infantil de segona mà (parades, senyalització)
 14. Preparació de la sala de projecció
 15. Realització del fòrum d’anàlisi del vídeo
 16. Distribució de qüestionaris d’avaluació
 17. Desmuntatge dels equips de projecció
 18. Desmuntatge del mobiliari i la senyalització
 19. Neteja de les instal·lacions del centre educatiu fetes servir durant l’esdeveniment (pati, banys, sala de projeccions)
 20. Reunió d’avaluació
 • Quan? Cronograma:

Data: 24 d’octubre de 2015. De 9 h a 14 h.

Captura de pantalla 2015-11-10 a las 12.10.26

 • On? Lloc:

Pati del centre educatiu.

 • Amb què? Pressupost
Despeses Valor unitari (€) Quantitat Total

(€)

Impressió de cartells a mida A3 0,50 30 15
Impressió de qüestionaris d’avaluació a mida A4 0,20 25 5
Bosses d’escombraries 0,20 5 1
Servei de neteja (hora) 10 2 20
TOTAL 41

 

 

 1. Execució: L’execució es va dur a terme seguint els acords establerts en la planificació. L’equip organitzador va complir amb les responsabilitats assignades a cada un, a excepció de Jorge que va tenir inconvenients per descarregar el vídeo i finalment va ser Lea qui es va encarregar de fer-ho. Hi varen participar 25 famílies com a venedors i dues de les tres entitats convidades. Hi va haver nombrosos compradors, es calcula que devers 150 persones es varen apropar al mercat infantil de segona mà, i la gran majoria va comprar algun producte. A la projecció hi varen assistir 18 persones, 15 de les quals varen participar en el fòrum, i es varen mostrar molt interessades per l’intercanvi d’opinions i la realització d’accions de presa de consciència sobre el tema del consum responsable. El clima general de l’activitat va ser molt alegre i integrador.
 1. Avaluació: L’experiència va ser, sens dubte, positiva per a l’APIMA i la gran majoria de participants. D’acord amb el qüestionari, els venedors varen estar satisfets de les vendes i d’haver compartit una jornada, i varen proposar de fer almenys un altre mercat infantil de segona mà anual en el canvi d’estació primavera – estiu. Les entitats de consum responsable varen valorar l’experiència com a enriquidora i varen aprofitar la possibilitat d’escoltar les inquietuds de pares, mares i fills sobre la seva tasca. Igualment es varen mostrar disposades a participar en futures activitats i a dur a terme alguns dels seus tallers adreçats al públic familiar.

Els organitzadors varen estar contents pel fet d’haver assolit els objectius fixats, però també una mica cansats per l’esforç que va significar l’organització de l’esdeveniment. Entre els suggeriments, varen incloure convidar més persones a l’equip, crear una comissió especial per a l’esdeveniment i iniciar la planificació amb més temps d’antelació.

 

Aquí encontrarás el contenido de esta sección en castellano

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s